ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje

1. Společnost APPLAUD s.r.o., IČ: 27177343, se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, Praha 8, 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102180, jako společný správce dle čl. 26 Nařízení (dále jen „Společný správce“) uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje poradenské, projekční a obchodní služby za účelem plánování, realizace a prodeje realitních projektů (dále jen "Služby"), včetně poskytnutí informací, reklamních a prodejních materiálů již realizovaných projektů:

 • Jméno, příjmení, firma;
 • Rodné číslo, IČ, DIČ, adresa;
 • Emailová adresa;
 • Telefonní číslo;
 • Komunikace, informace a podklady, které klient v rámci poskytování Služeb Společnému správci poskytne.

Vše v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy o spolupráci, příp. smlouvy o dílo (dále jen "Smluvní dokumentace") a dále za účelem evidence Smluvní dokumentace a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle Smluvní dokumentace, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování Smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění Smluvní dokumentace.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno Společným správcem, osobní údaje však pro ně mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • Jana Marhefková, dat.nar. 13.6.1993, trvale bytem: Na Severním Sídlišti 659, 264 01 Sedlčany;
 • OPTI Services s.r.o., IČ: 01850458, se sídlem: Beranových 716, 199 00 Praha 9, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 244671;

 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společný správce nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy Společného správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí;
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování;
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cookies

1. Společnost APPLAUD s.r.o., IČ: 27177343, se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, Praha 8, 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102180, jakožto provozovatel této webové stránky a společný správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení (dále jen „Společní správci“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Společných správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@applaud.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu neurčitou. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena u jednotlivých typů cookies.

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA;
 • Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA.

9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Společném správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii;
 • vyžádat si u Společného správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování;
 • požadovat po Společném správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Společného správce;
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů;
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společného správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

11. Společný správce shromažďují na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 • Funkční cookies, které jsou nutné pro základní funkce stránky a ulehčují návštěvníkům pohyb po webu;
 • Analytické cookies, které shromažďují neosobní informace a pomáhají pochopit chování návštěvníků na webu;
 • Marketingové cookies, které se využívají pro personalizaci reklamy.